Kjære Knut Arne,

Denne siden er dedikert til deg,

Steinar

Fireside Chat – Salvation…How do I become a Christian? – David Pawson
The Key Steps to Becoming a Christian part 1. The Way of Salvation
Luke Hahn’s Testimony: God Had to Strip Me of Everything

“Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! ” – Matteus 11:28

Himlenes rike er også likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og siden gjemte. Og i glede over den går han bort og selger alt han har og kjøper åkeren. – Matteus 13:44

Jesus svarte og sa til dem: “Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft”Matteus 22:29

Men Jesus svarte ham og sa: “Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds Ord ” – Lukas 4:4

petter nåkkve

Kom, for alt er ferdig!

Ramn-ungar ropar, og du gjev dei mette.
Hungrande hopar til ditt bord vert sette


Hør en topp-filosof – som tok opp sitt kors…

Derek prince (1915 – 2003)

The cross applied to our own life provides a fivefold deliverance: from this present evil age, from the law, from self, from the flesh, from the world.


I mange “saker” handler det om “sannsynlighetsovervekt”…

Bevisene mht Abrahams, Isaks- og Jakobs Guds eksistens – er imidlertid overveldende – for den som vil gå inn og undersøke dette,

Dette kan man selv granske og forstå – helt fra 1. Mosebok til siste kapittel i Åpenbaringsboken,

Og som Jesus sa: “Forstår dere ikke…?”...

Og ved oppstandelsen fra de døde ble Jesus Kristus «stadfestet­ som Guds mektige Sønn» (Rom 1:3–4).

Og alt som står i Skriften – og som ennå ikke er oppfylt – skal – i følge Jesu Ord – oppfylles fullt ut,

Evangeliet etter Matteus, kapittel 5

18 For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt.

Evangeliet etter Lukas, kapittel 16

17 Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.

Isralel-folkets [blotte- og fortsatte] tilstedeværelse…

Mange bibellærere mener at Isralel-folkets [blotte- og fortsatte] tilstedeværelse – er et av de store bevis på Abrahams, Isaks- og Jakobs Guds eksistens.

Se en dags-fersk video [15.04.21] om dette – fra Jimmy De Young – “Prophecy Today”www.prophecytoday.com

“Prophecy Today”David Dolan and Winkie Medad with the details on Israel’s 73rd birthday, a fulfillment of Bible prophecy. We report this information because it is setting the stage for Bible prophecy to be fulfilled. May 14, 1948 marked the day that God fulfilled His promise to the Jewish people and made a Jewish nation with these Jews which had survived the Holocaust of World War II. World War I prepared a land for a people and World War II prepared a people for that land. That was a fulfillment of Ezekiel chapters 37 & 34. The ancient prophet Ezekiel also foretold of an alignment of nations trying to destroy the Jewish State, that’s Ezekiel 38. One prophecy has been fulfilled the other is about to be fulfilled.


DISIPLE ROBERT – FACEBOOK – https://www.facebook.com/RobertLyte “This page is ONLY for those who wish to become Disciples of Jesus Christ, and leave their sinful lifestyles, and commit to learning and obeying Jesus’ commands and ways, walking the way of faith BEING READY FOR HIS SOON RETURN THE RAPTURE.”

“Gods word is medicine

– take it three times a day

– after meal”

Derek prince

Derek prince

Derek Prince searched for life’s purpose in many different forms — highbrow, lowbrow, intellectual, aesthetic — then found his answer at midnight in an army barrack room.

1915 – 2003

=============================

Table of Contents:

I. Background
A. Born in Bangalore, India
B. Generations of officers in British Army

 1. Grandfather—General
 2. Father—Colonel
 3. Uncle—Brigadier
  C. Age 5, sent to England to be educated
  D. Ages 9–25, educated in boarding institutions
  E. Age 13, admitted to Eton College on scholarship
 4. Even today the boys wear tail coats and pin-striped trousers (used to wear top
  hats)
 5. Attended chapel 8 times per week (Anglican)
  F. Age 15, confirmed in Anglican Church—the harder I tried to be good the worse I
  got
  G. Age 18, admitted to King’s College, Cambridge, as senior scholar of the year
 6. Concluded that Christianity was not relevant
 7. Studied philosophy (mainly Greek) for 7 years
 8. One of the youngest to be elected to a fellowship in King’s College,
  Cambridge
  H. Unanswered question: What makes life worth living?
  I. Volunteered for the Royal Army Medical Corps
 9. Took Bible to read as work of philosophy
 10. Saved in barracks in 1941
 11. Baptized in Holy Spirit
 12. Received word from God:
  a. “It shall be like a little stream, the little stream shall become a river, the
  river shall become a great river, the great river shall become a sea, the sea
  shall become a mighty ocean, and it shall be through thee; but how, thou
  must not know, thou canst not know, thou shalt not know.”
  b. God spoke “Palestine” many times
 13. Spent 3 years in deserts of North Africa:
  a. Egypt, Libya and the Sudan
  b. Developed skin disease (chronic eczema)
  c. In hospital 1 year
  d. Searched Bible for verses on healing
  e. Word from God through lady Brigadier (Salvation Army): “Consider the
  work of Calvary; a perfect work, perfect in every respect, perfect in every
  aspect”
  f. Healed of skin disease (Prov. 4:20​–22)
  J. Stationed in Palestine at hospital on Mt. of Olives—called by God to be a teacher
  of the Scriptures
  K. Met Lydia and God spoke again: “I have joined you together under the same yoke
  and in the same harness”
  L. Married February 1946 in Jerusalem
  II. Application: Discover What God Has Called You To Do

Lukas var lege – og journalist,

Lukas var lege, men opptrådte også som journalist, og rapporterte om det som skjedde med Jesus fra Nasaret i Galilea, sønn av tømmermannen Josef – dette skjedde for ca 2000 år siden.

Lukas rapporterte hva Jesus gjorde – og sa – basert på øyenvitne-skildringer – og i rekkefølge/ kronologisk.

Lukas sendte en omfattende rapport til en embedsmann som hette Teofilus – for at Teofilus skulle få full innsikt i alle disse begivenhetene fra begynnelsen av – ref hva Lukas innledningsvis skriver:

Lukas 1

1 Ettersom mange har satt seg fore å skrive ned i sammenheng en gjennomgang av de hendelser som er blitt oppfylt blant oss,

slik de overga dem til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og Ordets [JESU] tjenere,

3 så fant også jeg det rett, ettersom jeg fikk full innsikt i alle disse begivenhetene fra begynnelsen av, å skrive det ned for deg i rekkefølge, høyst ærede Teofilus,

for at du kan få pålitelig kjennskap til de lærdommer som du er blitt opplært i.

I de dager da Herodes var konge i Judea, levde det en prest som het Sakarja, som hørte til Abias avdeling. Hans kone var av Arons døtre, og hennes navn var Elisabet.…[osv]…

Ett avgjørende spørsmål er:

Var Lukas en ærlig journalist – som sannferdig rapporterte om virkelige hendelser og en virkelige personer – herunder Jesus fra Nasaret?

Hvis nei – er det jo bare å sette en strek over det hele – og lene seg tilbake.

Hvis ja – bør man se nærmere på hva Lukas rapporterte.

[ Også flere andre personer rapporterte ang Jesus – og noen av disse var selv øyenvitner, bla. Matteus, Markus, Johannes, Peter – samt Jakob – Jesu halv-bror – som skrev “Jakobs brev”… ]

Og det neste spørsmål – må da bli:

Var Jesus fra Nasaret på sin side en løgner og bedrager? – da er det fortsatt bare å lene seg tilbake.

Eller kan man stole på det Jesus gjorde – og sa? – i så fall bør man ta Jesus på Ordet – for det Han sa – gjelder alle mennesker…:

Lukas 6

47 Hver den som kommer til Meg og hører Mine ord og gjør etter dem, Jeg skal vise dere hvem han er lik:

48 Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steg og vannstrømmen brøt voldsomt mot huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen.

49 Men den som hører og ikke gjør etter det han hører, er lik et menneske som bygde et hus på jorden uten grunnvoll. Og vannstrømmen brøt voldsomt mot det, og straks falt det. Og dette husets fall var stort.»

Lukas 10

38 Da de gikk videre, kom Han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta ønsket Ham velkommen i sitt hus.

39 Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til Hans ord.

40 Men Marta var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa: «Herre, bryr Du Deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg.»

41 Og Jesus svarte og sa til henne: «Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting.

42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.»


VED JESU FØTER EI STILLE STUND

petter nåkkve synger og spiller

Ved Jesu føter
(Tekst: Matias Orheim, 1908)

Ved Jesu føter ei stille stund
Når orda kjem frå hans eigen munn
Når eg med Jesus åleine er
då er det hugnad å leva her

Kvar fins ein fagrare stad på jord
Kvar høyrest visare sanningsord
Når eg med Jesus åleine er
då ynskjer eg ikkje meire her

Her må det tunge og vonde fly
Her vert eg alltid i striden ny
Når eg med Jesus åleine er
den største løyndom får løysing her

Så lat då koma kva koma vil
Eg veit den stad eg skal springa til
Der eg og Jesus åleine er
Kven kan då standa imot oss her

Og snart så kjem ho den stundi kjær
då eg skal sjå honom slik han er
Då eg med Jesus i himlen er
og talar saman som aldri her

Om Matias Orheim

Matias Orheim (1884-1958) voks opp på garden Orheim i Stårheim i Nordfjord.

Han kom tidleg med i den frilynde ungdomsrørsla, som hadde eit sterkt nasjonalt preg.

Den pietistiske kristendomsforma baud han imot.

Men under eit pinsestemne som det kristelege ungdomslaget i Stårheim arrangerte 2. pinsedag 1900 med dei to kjende talarane Thormod Rettedal og Ludvig Hope, vart Matias ein kristen.

Dagen etter skreiv han salmen Eg fann min Gud i ungdomsår heime i smia.

Sjølv om Orheim all sin dag hadde syn for nasjonale verdiar, fekk livet hans ein ny kurs etter omvendinga.

Matias Orheim er i ettertid mest kjent som salmediktar.

I si samtid var han også kjent som den blinde mannen som i 55 år reiste land og strand rundt som forkynnar og folketalar.

Han vitja alle prestegjeld i landet bortsett frå dei seks nordlegaste i Finnmark.

At han under møta fekk fram vakre tonar ved å spela på glas han hadde ulikt nivå med vatn i, vekte ikkje så lite oppsikt.

… ulike påstander …

Påstander/ tilbud fra Jesus:

Matteus,11:28

Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

Johannes, 1:12

Men så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn,

Johannes, 6:35

Jesus sa til dem: «Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror på Meg, skal aldri noensinne tørste.

Johannes, 12:46

Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på Meg, ikke skal bli i mørket.

Johannes 3:14

På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet opp,

15 for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

16 For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.

18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds Enbårne Sønns navn.

Prisen å betale:

Markus, kapittel 8:35

For den som søker å berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld og evangeliets skyld, skal berge det.

Lukas, kapittel 17:33

Den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal berge det.

Matteus, kapittel 16:24

Da sa Jesus til disiplene sine: «Hvis noen vil komme etter Meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg.

Markus, kapittel 8:34

Da Han hadde kalt til seg folket sammen med disiplene sine, sa Han til dem: «Den som vil komme etter Meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg.

Lukas, kapittel 9:23

Så sa Han til dem alle: «Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.

Markus 16:16

Den som tror og blir døpt [begravet med Kristus i “dåpen til døden”] skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.

[PS: “Tradisjonelle” handlinger som barne-bestenkelse- og etterfølgende konfirmasjon av dette – er ikke en del av “prisen” som må betales…]

Paulus’ brev til romerne, kapittel 10:9

For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.

10 For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


STEINAR ———— LEVE DU ?!

Prinsesse Märtha har vært opptatt av engler – av ulike slag…

I Skriften – omtales også engler:

Hebreerne 1:14 Er de [englene] ikke alle tjenende ånder, utsendt for å tjene dem som skal arve frelse?

Du husker den gangen vi var på vei ned Aldals-veien – og jeg kjørte utfor med moped – etter at jeg hadde møtt en bil i en av siste svingene

– og du stod høyt der oppe og ropte ned til meg:

“STEINAR ———— LEVE DU ?!”

Idet jeg reiste utfor svingen

B R Ø L T E – JEG – «JESUS» – AV – ALL – MIN – KRAFT

– og var sikker på at nå skulle jeg flytte herfra…

Jeg kan ikke beskrive de kreftene jeg opplevde

– da jeg og mopeden raste nedover mellom steinblokkene –

– men det eneste som skjedde var at jeg fikk et stort hakk i hjelmen

– og fikk buksen revet opp

– men ellers ikke noen skade…

Stutum brukte et uttrykk engang i en samtale med Totto Osvold …”…et Guds under – direkte griseflaks…”…

Jeg er overbevist om at dette ikke var griseflaks

– men en Herrens engel berget meg!

Dette er ett av mine vitnemål,

Steinar


Anstøt

«ANSTØT»

Det mest slående “anstøt” – er hva som skjedde på Jesu hjemsted – der de bare kjente ham – som menneske – og ikke som Guds Sønn….

Markus, kapittel 6:3 Er ikke dette tømmermannen, Marias Sønn, og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og er ikke Hans søstre her blant oss?» Og de tok anstøt av Ham.

Matteus 13:57 Derfor tok de anstøt av Ham. Men Jesus sa til dem: «En profet er ikke foraktet unntatt på sitt eget hjemsted og i sitt eget hus.»

Matteus, kapittel 11:6 Og salig er den som ikke tar anstøt av Meg.»


Matteus, kapittel 15:12 Da kom disiplene Hans og sa til Ham: «Vet Du at fariseerne tok anstøt da de hørte det Du sa?»

Matteus, kapittel 16:23 Men Han snudde seg og sa til Peter: «Gå bak Meg, Satan! Du er til anstøt for Meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.»

Matteus, kapittel 26:31 Så sier Jesus til dem: «I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av Meg, for det står skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og sauene i flokken skal bli spredt.

33 Peter svarte og sa til Ham: «Selv om alle kommer til å ta anstøt på grunn av Deg, skal aldri jeg ta anstøt

Markus, kapittel 14:27 Deretter sa Jesus til dem: «Denne natten kommer dere alle til å ta anstøt av Meg, for det står skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og sauene i flokken skal bli spredt.

Johannes, kapittel 6:61 Siden Jesus visste med seg selv at disiplene Hans klaget over dette, sa Han til dem: «Er dette til anstøt for dere?

Paulus’ første brev til korinterne, kapittel 1:23 Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere en dårskap,

Paulus’ brev til galaterne, kapittel 5:11 Og jeg, søsken, om jeg fortsatt forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da fremdeles utsatt for forfølgelse? Da er korsets anstøt tatt bort.

Paulus’ brev til filipperne, kapittel 1:10 På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

[ PS: man kan bruke søke-funksjon i “NETT-BIBELEN”: https://www.hermon.no/nettbibelen/ ]

Å “riste støvet av føttene”

Matteus, kapittel 10:14 Og hvis noen ikke vil ta imot dere eller høre på deres ord, skal dere riste støvet av føttene deres når dere drar fra det huset eller den byen.

Markus, kapittel 6:11 Og dersom noen ikke vil ta imot dere eller høre på dere: Når dere drar derfra, rist da av støvet under føttene deres som et vitnesbyrd mot dem. Sannelig sier Jeg dere, det skal bli lettere for Sodoma og Gomorra på dommens dag enn for den byen!»

Lukas, kapittel 9:5 Er det noen som ikke vil ta imot dere, når dere går ut av den byen, så rist støvet av føttene deres som et vitnesbyrd mot dem.»

Lukas, kapittel 10:11 «Til og med det støvet fra byen deres som fester seg til oss, børster vi av mot dere. Men dette skal dere vite, at Guds rike er kommet nær dere.»

Apostlenes gjerninger 13:51 Men de ristet støvet av føttene sine mot dem og kom til Ikonium.