– Do you not know that –

FORNICATORS **

(Fornication** : pre-marital sexual relations**)

and

ADULTERERS *

(Adultry * : divorce AND remarriage* – unfaithfulness*)

… shall NOT inherit the

Kingdom of God!

This is according to The Bible – in 1 Corinthians 6;9-10

Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Danish Danish English English Filipino Filipino French French German German Italian Italian Norwegian Norwegian Polish Polish Romanian Romanian Russian Russian Spanish Spanish Swedish Swedish

BAKGRUNN:

a) Det har vært en “eksplosjon” av skilsmisse OG gjengifte* i den vestlige verden i årene etter 2. verdenskrig…

b) Det hevdes at omkring 50% av “bekjennende kristne” har gjennomgått skilsmisse;

  • Og en vesentlig del av disse har giftet seg på nytt (samtidig som dennes opprinnelige ektefellen lever) – og disse personer lever således i ekteskapsbrudd/ troløshet/ adultry*. (Dersom man er blitt skilt men ikke gifter seg på nytt, inntrer imidlertid ikke ekteskapsbrudd/ troløshet/ adultry*!)
  • Og den som gifter seg med en fraskilt – samtidig som dennes opprinnelige ektefelle fortsatt lever – begår/ lever i ekteskapsbrudd/ troløshet/ adultry*.

c) I tillegg lever mange enslige bekjennende kristne sammen uten å være gift – og mange har regelmessig før-ekteskapelig seksuelt samliv – som kjærestepar – det som på engelsk blir kalt fornication** (utukt**/ hor**)

d) Dette er veldige alvorlige situasjoner – og spørsmålet er hva de “evige konsekvenser” vil være for de mennesker som – forsettlig – med vilje lever i disse situasjoner og tilstander og som ikke har vært villige til å omvende seg – og vende seg bort fra sin urette ferd/ urettferdighet?

e) 1. Korinterbrev 6:9-10 sier blant annet at:

…de som lever i utukt**/ hor** (før-ekteskapelig seksuell omgang**/ relasjoner**)

eller ekteskapsbrytere* (skilsmisse OG/ INKLUSIV gjengifte*)

…disse vil ikke arve evig liv og Guds rike!

f) Og hva vil Jesus Kristus si til disse menneskene? I følge Hans egne ord i Matteus 7:21 vil Han si:“Gå bort fra meg – dere som lever i urettferdighet/ lovløshet!”.

Kort video:

David Pawson gir et overblikk over den alvorlige situasjonen…

Mange har en mening – men det viktige spørsmålet er ” hva sier Bibelen om skilsmisse? ” …Og av like stor betydning: ” hva sier Bibelen om gjengifte? ”

…Det som er overraskende er at skilsmisse og gjengifte er blitt like vanlig innenfor kirken som utenfor, selv blant kristne ledere og spesielt blant de evangeliske kristne. De troende har uttalt seg klart om slike spørsmål som abort og homofili, selv om deres Herre Jesus sa ingenting om det. Han sa derimot ganske mye om emnet for denne boken, men det er enten en motvilje mot å undervise dette eller en iver etter å utvide ‘unntaket’ slik at det blir regelen.

Denne boken appellerer først og fremst til de som har Bibelen som den endelige autoritet for i alle spørsmål om tro og oppførsel,…

Boken kan kjøpes fra Amazon

Du kan se flere viktige videoer lenger nede på siden!

La oss se hva Jesus Kristus har sagt om de følgende to tema:

a) Skilsmisse OG gjengifte *

b) Før-ekteskapelig seksuelt samliv/ relasjoner**

PS:

men helt først – vær oppmerksom på forskjellen mellom to viktige ord:

For å kunne ha en riktig forståelse av temaene, er det viktig å være klar over forskjellen mellom disse to viktige engelske ordene:

Eng: Adultry”* og Eng: Fornication”**

1: Eng: “Adultry”* – som betyr:

(ekteskapsbrudd* / troløshet*)

a. Når det oppstår skilsmisse mellom de opprinnelige ektefeller (hvor ingen av de to har vært gift tidligere) OG* den ene eller begge gifter seg igjen – samtidig som den opprinnelige ektefellen fortsatt lever.


b. Hvis de opprinnelige ektefellene er seksuelt troløse i ekteskapet – og har har seksuell relasjon utenfor ekteskapet


c. Hvis noen gifter seg med en som er skilt fra sin opprinnelige ektefelle (samtidig som dennes ektefelle fortsatt lever).

2: Eng: “Fornication”** – som betyr:

Før-ekteskapelig seksuell omgang**/ utukt** [hor**]

PS:

Et eksempel på dette ordet utukt ** – kan relateres til JOSEF OG MARIA:

MARIA, som var forlovet med JOSEF, hadde blitt gravid før de hadde kommet sammen. JOSEF trodde at hans forlovede, hadde hatt før-ektekapelig seksuell omgang**/ utukt ** med en annen mann – og på grunn av dette planla JOSEF å avslutte forlovelsen med MARIA … Men så kom en Guds engel til JOSEF og forklarte alt som hadde skjedd med MARIA! … Hun hadde ikke hatt før-ektekapelig seksuell omgang**/ utukt **, men hadde blitt gravid med Den hellige Ånd . Og ni måneder senere, fødte Maria Guds sønn – Jesus Kristus !!! … 😊

1) Hebreerne. 1;1 “Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, Vers 2 Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen

Ut fra dette forstår vi at Ordene fra “Sønnen” – Jesus Kristus har helt avgjørende betydning!

Jesu uttalelser om de aktuelle tema – gjennomgås derfor kronologisk nedenfor!

2) Hebreerne 5;9 Og etter at Han var blitt fullendt, (oppstått) ble Han (Jesus Kristus) opphavsmann til evig frelse for alle dem som LYDER Ham,

…HVOR STORT – OG SAMTIDIG HVOR ALVORLIG !!!…

Nedenfor kan du lese hva Jesus har sagt og befalt vedr. skilsmisse og gjengifte – hentet fra Matteus, Markus, Lukas og Johannes samt noen uttalelser fra Paulus brev til Galaterne og Korinterne – i kronologisk rekkefølge:

3) Matteus 15;19 For ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd*, utukt**, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser. Vers 20 Disse ting er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent.»

4) Matteus 19;9 Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone – av noen annen grunn enn utukt**, OG gifter seg med en annen, bryter ekteskapet*. Og den som gifter seg med henne som er skilt*, bryter ekteskapet*»

5) Markus 10;11 Så sa Han til dem: «Den som skiller seg fra sin kone OG gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd* mot den første. Vers 12 Og hvis en kvinne skiller seg fra sin mann OG gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet* »

6) Lukas 16;18 Den som skiller seg fra sin kone OG gifter seg med en annen, bryter ekteskapet*. Og den som gifter seg med henne som er skilt fra sin mann, bryter ekteskapet*.

7) 1 Korinterbrev 7;10 De som er gift, pålegger jeg, det vil si ikke jeg, men Herren: En kone skal ikke skille seg fra sin ektemann. Vers 11 Men om hun er skilt fra ham, så skal hun leve ugift ELLER bli forlikt med sin ektemann. Og en ektemann skal ikke skille seg fra sin kone. [dvs at vilkårene gjelder likt begge veier / visa versa…]

8) Vers 39 En kvinne er ved EKTESKAPSLOVEN bundet så lenge hennes ektemann lever. Men dersom hennes mann dør, da er hun fri til å gifte seg med den hun vil, bare det skjer i Herren. [og visa versa…]

Bro. Clinton. Are you a Christian and remarried?
A born-again Christian single meets and falls in love with another Christian who was previously married. The divorced person is the innocent party; his wife cheated on him and left him to marry her lover. May they get married?

Og Guds Ord er videre klar mht den grufulle konsekvensen av å forsettlig leve i før-ekteskapelig seksuelt samliv** eller ekteskapsbrudd*/ utroskap*/ troløshet*:

9) Matteus 7;21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i Himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Vers 22 Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Vers 23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!»

10) Lukas 6;49 Men den som hører og ikke gjør etter det han hører, er lik et menneske som bygde et hus på jorden uten grunnvoll. Og vannstrømmen brøt voldsomt mot det, og straks falt det. Og dette husets fall var stort.» [..og om ikke før, så vil huset ditt (livet ditt) – rase sammen – på “dommens dag”…]

11) Galatians 5;19 (KJV): Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery*, fornication**, uncleanness, lasciviousness, verse 20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, verse 21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

12) 1. Korinterbrev 6;9 Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i utukt**, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere* eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt ** med menn, eller menn som driver utukt ** med menn, Vers 10) eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike.

13) Hebrews 13:4 Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer** [utuktige**] og ekteskapsbrytere* skal Gud dømme.

Som vi forstår av Jesu- og Bibelens ord – oppstår ufattelige store konsekvenser – hvis man ikke omvender seg – og vender seg bort fra Ekteskapsbrudd* og Utukt**

  • Du vil ikke arve evig liv i Guds rike
  • Jesus vil si: “Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!»
  • Du går evig fortapt

Du må avslutte og komme Deg ut av disse situasjoneridag!!

VIDEOER!

DR. JOSEPH WEBB – CPR Ministries

Dr. Joseph Webb on the Permanency of Marriage

1: Why talk about divorce and remarriage in the Church | Dr Joseph Webb

13: Christian divorced and remarried couples in the Church | Dr Joseph Webb

What does the Bible say about Divorce and Remarriage? – Lesson 1

What does the Bible say about Divorce and Remarriage? – Lesson 2

What does the Bible say about Divorce and Remarriage? – Lesson 3

What does the Bible say about Divorce and Remarriage? – Lesson 4

What does the Bible say about Divorce and Remarriage? – Lesson 5

What does the Bible say about Divorce and Remarriage? – Lesson 6

David Pawson

Divorce and Remarriage – David’s book on this subject can be purchased from Amazon: English US https://www.amazon.com/Remarriage-Adu…

Divorce and Remarriage – (Christian behaviour) by David Pawson

Believers In Hell

Marlin DocterMarriage Standers

Marlin Docter of Marriage Standers Ministries leads a workshop on Biblical marriage – Part 1

Heaven’s Marriage Workshop – Part 2

Is Your Marriage Shirt Buttoned Wrong – or Correctly?

God showed me Remarriage after Divorce is Adultery – Here are the scripture references for this video. Forgive me for not referencing them in the video. I made the video spontaneously when the Lord pressed it upon my heart. Matthew 5:27​-32 Matthew 5:3-12 Mark 10:2-9 Luke 16:18​ 1 Corinthians 7:1-10 1 Corinthians 7:32​-35 Jeremiah 3:8 Romans 7:2

Dave Delinger – Marriage Permanence Dave’s Testimony

Paul’s Testimony: Marriage Permanence – Paul`s Facebook Group: (9) Marriage, Adultery, Divorce, and Remarriage | Facebook

Reidun Friestad – My testimony about marriage, divorce and remarriage where the first husband is still alive.

Sharon Henry – My Testimony of Repentance from a Remarriage – Have you wondered if it is right to stay married to a divorced man who has a living first wife? Jesus calls this marriage adultery. What does God require? Asking forgiveness? and making the best of a second marriage? becoming celibate to resolve the adultery aspect? or divorcing him? This is one woman’s journey through God’s Word to God’s pathway.

Bob and Charity’s Testimony

Brett Hancock – Marriage Permanence Brett’s Testimony

Tamara – Is Divorce and Remarriage a matter of salvation?

Saytbt Blog – Testimony: God’s intervention in my adultery – I was soul-tied with a married/separated man. I had to lay my idol on the alter, who was this man and all my fleshly desires and dreams with him and for him. I couldn’t close the door, My Lord had to, and He did because I asked Him with a pure heart to have His way. John 15:5 “apart from me you can do nothing.” I knew the pain was coming, and I had to prepare for it by staying close to my shepherd. It hurt, we can’t hide or avoid the pain our sin causes us, but we can overcome it and the sin through Jesus Christ and His shed blood. Thy Kingdom Come, Thy will be done Lord. Thank you for saving me from the pit I placed myself in. I pray this blesses somebody. Love you.

Rebecca Testimony – A single mother of 2 children remains unmarried after divorce out of dedication to God’s word.

Tammy shares her testimony of life after divorce.

Repentance After Being Married Five Times

Emily’s Testimony – Emily shares her testimony of separating an adulterous union while raising 3 children.

TJ’s Testimony – Marriage Permanence 

Nancy Testimony – Remaining faithful to her original husband for over 10 years, Nancy gives her testimony on how she remains unmarried and finds faith in God.

Arise, My Bride; Sung by Inger Johanne Kippersund, Bergen, Norway

Arise, My Bride!

14) Efeserne 5;27 for at Han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil.

vers 32 Dette er et stort mysterium, jeg taler her om Kristus og menigheten.

15) 2..Korinterbrev 11;2 For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg har trolovet dere med Én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for Kristus.

— o —

16) Johannes 14; 1 «La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på Meg!

verse 2 I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.

verse 3 Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.

PS:

(Det som står i Johannes 14; 1-3 er det LØFTET Jesus gav til Sin Brud før Han reiste til Himmelen – og tidspunktet da Jesus kommer for å hente Sin Brud er nært forestående!!

Det kalles å bli “rykket bort”

” The Rapture”

“Vårt salige Håp!”

Dr. Renald Showers

1 – Dr. Renald Showers – A Jewish wedding and the pre-tribulation rapture

2 – Dr. Renald Showers – How do the Jewish Marriage Customs of Jesus’ Day Help us Understand the Rapture?

3 – Dr. Renald Showers – Biblical Marriage Customs Related to End Times

Shalom,

Jeg er Steinar “Stone” fra Norge

Jeg har selv levd i utukt**

– men Herren tuktet meg – og hjalp meg –

– slik at jeg fikk omvende meg i tråd med Guds Ord og retningslinjer –

– slik at jeg fikk avslutte min urettferdighet –

Og det er Guds nåde over nåde!

Vennlig hilsen,

Steinar “Stone”


17) Matteus 28;20 …og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere…»

[…dette er fra “Misjons befalingen”…]

18) Romerne 6;17 Men Gud være takk! Selv om dere har vært slaver under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til.

19) Romerne10;16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: «Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss?»

20) Hebreerne 5;9 Og etter at Han var blitt fullendt, (oppstått) ble Han (Jesus Kristus) opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham,

GÅ TILBAKE TIL TOPPEN